Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Program szkolenia przygotowawczego do rekrutacji w policji

Temat 1

Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji, władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Zagadnienia Sposób realizacji Pomoce dydaktyczne
Czas Metoda Nazwa/opis

1. Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania Policji,

 • historia Policji
 • procedura kwalifikacyjna
 • podstawowe uprawnienia Policji
 • przebieg służby w Policji
 • struktura organizacyjna
 • "ścieżka kariery zawodowej w Policji"
3 wykład

USTAWA o Policji z dnia 6 kwietnia 1990
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania sądu i prokuratury

 • Władza sądownicza w Polsce
 • Sądy powszechne Sądy Administracyjne Sądy Wojskowe Sąd Najwyższy
 • Kompetencje Sądu Najwyższego
 • Zasady organizacji i działania sądów
 • Trybunał konstytucyjny
 • Trybunał Stanu Krajowa Rada Sądownictwa
 • Sędziowie i Ławnicy.
 • Zadania  prokuratury
 • Powszechne jednostki organizacyjne
 • Prokurator Generalny
1 wykład, praca w grupach USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

3. Zarządzanie kryzysowe w RP oraz bezpieczeństwo publiczne.

 • Pojęcie i cel  zarządzania kryzysowego
 • Poziomy zarządzania kryzysowego (krajowy, wojewódzki, powiatowy, gminny)
 • Zagrożenia najczęściej pojawiające się w kraju i zagranicą (klęski naturalne, katastrofy techniczne, akty terrorystyczne, inne zagrożenia
 • Schemat organizacyjny zarządzania kryzysowego
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji imprez o charakterze masowym
 • Zagrożenie terrorystyczne
 • Podstawowe pojęcia z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
2 wykład, praca w grupach Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm.
USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 538)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 821)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania

4. Władza Wykonawcza RP

 • Pozycja ustrojowa i kompetencje Rady Ministrów
 • Odpowiedzialność rządu
 • Prezydent RP
 • Wybór i kadencja Prezydenta RP
 • Prerogatywy prezydenta RP
2 wykład, praca w grupach USTAWA z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA  z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów

5. Władza ustawodawcza RP

 • Sejm RP
 • Senat RP
 • Tryb tworzenia prawa przez organy ustawodawcze
2 wykład, praca w grupach USTAWA z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O wykonywaniu mandatu Posła i Senatora
UCHWAŁA  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

6. Samorząd terytorialny

 • Zasady ustroju i działania samorządu terytorialnego
 • Cechy jednostki samorządu terytorialnego
 • Organy uchwałodawcze i wykonawcze
2 wykład, praca w grupach USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

7. Omówienie zasad rozwiązywania oraz najczęściej popełnianych błędów w odpowiedziach, podczas rozwiązywania testu wiedzy podczas postępowania kwalifikacyjnego

4 ćwiczenia Test wiedzy "Program rekrut"

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.