Certyfikowana szkoła z wieloletnimi tradycjami

SZKOLENIA STRAŻY
MIEJSKIEJ I GMINNEJ


Szkolenie, kurs, instruktaż, warsztaty

Szkolenie jest procesem stwarzającym możliwości uzyskania i ulepszenia umiejętności zawodowych.

Program szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

1. Założenia organizacyjno-programowe szkolenia

1.1. Nazwa szkolenia

Program szkolenia podstawowego strażników Straży Miejskiej (Gminnej).

1.2. Zakres tematyczny oraz ogólna charakterystyka programu

Program szkolenia podstawowego strażników miejskich został przygotowany w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dziennik Ustaw z 12 kwietnia 2013 poz. 456)

Załącznik zawiera minimalny zakres programu szkolenia podstawowego Strażników Gminnych (Miejskich):

Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)9
2Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)10
3Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń20
4Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń20
5Postępowanie w sprawach o wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, mających zastosowanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 45
6Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym20
7Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich8
8Elementy kryminalistyki6
9Podstawowe elementy psychologii20
10Wybrane zagadnienia z prewencji30
11Użycie środków przymusu bezpośredniego10
12Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów7
13Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów8
14Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 32
15Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji60
16Wybrane zagadnienia z łączności2
17Udzielanie pierwszej pomocy20
18Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego 5
19Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)160
20Egzamin
OGÓŁEM492


W wyniku przeprowadzonej analizy tematów, przedstawiony do zatwierdzenia szczegółowy program szkolenia, został opracowany zgodnie z metodologią tzw. "modułów umiejętności zawodowych", w której zadania służbowe, stanowią zarówno kryterium doboru, jak i organizacji treści nauczania/uczenia się. Szkolenie, realizowane na podstawie programu, przygotowuje do wykonywania siedmiu podstawowych zadań zawodowych, którym odpowiadają tzw. "jednostki modułowe" oraz jedną przedmiotową jednostkę modułową, mającą walor praktycznej stosowalności (techniki interwencji).

Każde zadanie zawodowe (jednostkę modułową) poddano analizie, w wyniku której:
 • zidentyfikowano i nazwano etapy pracy,
 • przyporządkowano umiejętności poszczególnym etapom pracy,
 • wyodrębniono i nazwano jednostki szkolne, nawiązując do charakteru zajęć dydaktycznych.
Dla wszystkich jednostek szkolnych wchodzących w skład jednostki modułowej opracowano
cele kształcenia w zakresie jednostki modułowej.

Każda jednostka modułowa podzielona została na mniejsze, samodzielne partie materiału nauczania, tzw. "jednostki szkolne", odpowiadające kolejnym etapom realizacji zadania służbowego.


2. Wykaz i układ strukturalny jednostek modułowych
2.1. Jednostki modułowe i jednostki szkolne


PLAN REALIZACJI SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW MIEJSKICH (GMINNYCH)
Plan realizacji szkolenia:
Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji.
Kod i nazwa jednostki modułowejKod i nazwa jednostki szkolnejCzas realizacji [godz.]
JM.01
Straże Miejskie w systemie organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
JS.01 - Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)9
JS.02 - Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)10
JS.03 - Organizacja, zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie oraz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego5
Razem:24
JM.02
Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca
JS.01 - Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń.20
JS.02 - Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń20
JS.03 - Elementy kryminalistyki6
JS.04 - Podstawowe elementy psychologii20
Razem:66
JM.03
Zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego 
w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji
JS.01 - Posługiwanie się środkami łączności radiowej2
JS.02 - Legitymowanie osób7
JS.03 - Użycie środków przymusu bezpośredniego10
JS.04 - Udzielanie pierwszej pomocy20
JS.05 - Ujęcie osoby4
JS.06 - Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądanie zawartości bagażu4
JS.07 - Żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej
JS.08 - Udział w zabezpieczeniu imprezy o charakterze masowym3
JS.09 - Pełnienie służby patrolowej5
JS.10 - Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich8
JS.11 - Podstawy przeprowadzenia interwencji5
Razem:70
JM.04
Pełnienie służby w konwojach oraz ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
JS.01 - Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów7
JS.02 - Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów8
Razem:15
JM.05
Podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego
JS.01 - Podstawy ruchu drogowego10
JS.02 - Pełnienie służby na drogach7
JS.03 - Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego.6
JS.04 - Kontrola uczestników ruchu drogowego7
JS.05 - Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach2
Razem:32
JM.06
Ujawnianie sprawców wykroczeń oraz prowadzenie czynności 
w sprawach 
o wykroczenia
JS.01 - Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia2
JS.02 - Postępowanie mandatowe. 9
JS.03 - Czynności wyjaśniające10
JS.04 - Postępowanie dowodowe, Przesłuchanie świadka10
JS.05 - Przesłuchanie osoby, co, do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie4
JS.06 - Wniosek o ukaranie8
JS.07 - Postępowanie przyspieszone2
Razem45
JM.07
Taktyka i techniki interwencji
JS.01 - Umiejętność stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego10
JS.02 - Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji 17
JS.03 - Pałka służbowa jako środek przymusu bezpośredniego.20
JS.04 - Przeprowadzanie interwencji13
Razem60
JM.08
Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym
JS.01 - Wybrane przepisy prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)5
JS.02 - Postępowanie administracyjne w sprawie zasad i warunków wykonywania publicznego transportu zbiorowego.7
JS.03 - Zasady i przebieg kontroli publicznego transportu zbiorowego5
JS.04 - Postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. 3
Razem20
Ogółem332

Wykładowcy:

Wojciech Wasilewski

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Obrony Narodowej,
 • specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa wykroczeń, kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • specjalista i praktyk w zakresie bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania służb mundurowych,
 • wykładowca Studium Szkolenia Specjalistycznego w Gdańsku, Płockiego Uniwersytetu Ludowego, Centrum Edukacji Grupy Orlen, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, 
 • współautor książki "Straże gminne (miejskie) zasady ogólne działania" oraz współpracownik i autor wielu publikacji w kwartalniku "Strażnik".

Edmund Skrzypek

 • Akademia Spraw Wewnętrzych Wydz. Porz. Publicznego, Politechnika Gdańska studia podyplomowe pedagogiczne, studia II stopnia Wydział Prawa I Administracji Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
 • Służba w policji od 1986 do 2011.
 • W latach 1994-2010 wykladowca Ośrodka Szkolenia Policji w Gdańsku.
 • Od 1991 prowadzi szkolenia: strażników miejskich gminnych, od 1998 r.kandydatów ubiegających się o licencję pracownika ochrony, pracowników poczty i banku z zakresu bezpieczeństwa. 

Mirosław Bartulewicz

 • Administratywista, 
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Administracja i Prawo (studia magisterskie - dwu kierunkowe), a wcześniej absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Administracja - Bezpieczeństwo Publiczne (studia licencjackie). 
 • Szkoleniowiec pracujący od 21 lat w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, do niedawna Pełnomocnik Komendanta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego, a w chwili obecnej Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. 

Jarosław Paralusz

 • Psycholog, absolwent: Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wydziałów: historii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył także studium pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas 15 lat służby w Komendzie Straży Miejskiej w Toruniu, gdzie odpowiedzialny był za kontakt z mediami, działania z zakresu prewencji kryminalnej, szkolenia oraz opiekę psychologiczną. 

Szkolenia nad morzem w ośrodku Studium

Wyspa Sobieszewska posiada status wyspy ekologicznej i jest nadmorską dzielnicą Gdańska, usytuowaną w odległości 21 km od jego centrum (komunikacja ZTM) oraz bliskim sąsiedztwie Sopotu, Gdyni, Malborka. Na terenie wyspy znajdują się dwa rezerwaty przyrody (Ptasi Raj i Mewia Łacha), szlak turystyczny pieszy oraz rowerowy (24 km).


Ośrodek położony jest blisko sosnowego lasu, przez który (około 15-20 min) dojdą Państwo na szeroką, piaszczystą plażę. Niedaleko ośrodka (około 300 m) znajduję się przeprawa promowa na Mierzeję Wiślaną przez uchodzącą do morza rzekę Wisłę.